دوره چهارم شورای شهر

اعضا اصلی دوره چهارم شورای اسلامی شهر مریانج

۱- جمشید مظاهری

۲- ابراهیم تراویده

۳- علیرضا چایانی

۴- امیر فرهادی

۵- مجتبی خورشیدی

 

نوشته های مرتبط