آگهی مزایده اموال غیر منقول (زمین) سال ۱۴۰۰

شهرداری مریانج به استناد مجوز های شماره ۲۴۴/۹۹ ش مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهرمریانج و بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها اقدام به برگزاری مزایده عمومی املاک پیشنهادی کرده ست.

متقاضیان می توانند برای شرکت در مزایده:

۱٫مبلغ ۵% قیمت پایه کارشناسی زمین مورد نظر خود را به حساب سپرده شماره ۰۲۰۵۵۳۰۴۱۹۰۰۳ به نام شهرداری مریانج نزد بانک ملی شعبه مریانج ( شباء ۰۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۵۳۰۴۱۹۰۰۳ IR) به صورت نقد واریز یا طی یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به همراه شرایط عمومی و قیمت پیشنهادی در پاکت­های جداگانه مربوطه (الف­،ب­و­ج) در­ بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

 1. هزینه چاپ آگهی وکارشناسی رسمی و هزینه های نقل و انتقال و فروش به نسبت هزینه های مرتبط بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 2. حداکثر مهلت عودت پاکتهای پیشنهاد مکتوب پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ در محل دبیرخانه شهرداری مریانج خواهد بود.
 3. مزایده به صورت مکتوب برگزار می گردد لذا بالاترین قیمت پیشنهادی واصله ملاک واگذاری خواهد بود.
 4. سپرده های نفرات اول تا سوم در صورت برنده شدن و عدم واریز وجه به نفع شهرداری ضبط می­گردد.
 5. متقاضیان می توانند جهت دریافت کروکی و اطلاعات بیشتر هر یک از زمین­های مورد مزایده، و آگاهی از تمامی شرایط و موقعیت ملک به واحد مالی شهرداری مریانج و یا به سایت مرکز اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک شهرداری مریانج به آدرس http://e-maryanaj.ir/main مراجعه نمایند.
 6. فروش با توجه به شرایط و ضوابط ابلاغی به برندگان طی نامه اعلام برنده شدن پس از مشخص شدن نتایج بازگشایی مزایده خواهد بود.

۸٫کلیه پیمانکاران دارای مطالبات قطعی سنواتی از این شهرداری می توانند در مزایده شرکت نمایند.

 1. مهلت اخذ اسناد از روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ تا حداکثر سه روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ می­باشد.
 2. شهرداری در قبول یا رد هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار می­باشد.
 3. به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد مدارک لازم ترتیب اثر داده نمی­شود.
 4. کمیسیون مزایده در روز پنج شنبه مورخه ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح به نشانی همدان مریانج ساختمان شهرداری مریانج برگزار می­گردد.

 (حضور شرکت کنندگان بلامانع می­باشد).

۱۳٫جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه یا با تلفن۲-۳۴۲۶۲۵۵۱ تماس حاصل فرمایید.

 1. زمین­های با سند عادی به صورت گواهی فروش از شهرداری و زمین­های دارای سند ثبتی با انتقال سند رسمی واگذار می­گردد.
 2. نوبت اول در روز دو شنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ در روزنامه کاروکارگر و نوبت دوم در روز دو شنبه مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۰ در روزنامه همدان پیام چاپ خواهد شد.
 3. تفاوت قیمت پیشنهادی واصله بین نفرات اول تا سوم نمی­بایست بیش از حداکثر ۵ درصد قیمت پیشنهادی مابین نفرات باشد. در غیر این صورت مزایده تجدید می­گردد.

555478963115

نوشته های مرتبط