فیلم: همه نقاط شهر به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری متصل شد