دیدار منتخبین شورای اسلامی شهر مریانج با دکتر حاجی بابایی