درختکاری اعضای شورای شهر در هفته منابع طبیعی

هفته درختکاری و منابع طبیعی سبب شد تااعضای شورای شهر به منظور پاسداشت ترویج درختکاری و توسعه فضاهای سبز شهری، چند اصله نهال را در مجاورت بوستان جوان بکارند.

شورا و طبیعت

روز درختکاری

به گفته مدیر سیما منظر و فضای سبز شهرداری، در سال آینده شهرداری در زمینه کاشت درخت، سال بسیار خوبی را سپری کند.

نوشته های مرتبط