تلاش مجموعه شهرداری در بارندگی اخیر

در بارندگی اخیر مجموعه شهرداری مریانج نیز تمام تلاش خود را جهت برخورد با موارد احتمالی آبگرفتگی و .. بکار برد. پس از شروع بارش باران و شدت گرفتن آن بدستور شهردار کلیه نیروها به حالت آماده باش قرار گرفتند. متاسفانه با توجه به وضعیت خاصی که تعدادی از کوچه های شهر بعلت سیستم نادرست فاضلاب داشت گرفتگی در این مناطق رخ داد که مامورین شهرداری به سرعت وارد عمل شده و در حد امکان مشکلات را رفع کردند.

نوشته های مرتبط