بررسی مشکلات مخابراتی و اینترنتی شهر مریانج

shora6maryanaj31
در این بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر مریانج و همچنین مدیر مخابرات منطقه همدان با حضور تیم همراه بصورت پایلوت در دو مدرسه مریانج حضور یافت و از نزدیک با مدیران و معلمان و اولیا دانش آموزان دیدار و در ادامه با اعضای شورای شهر مریانج نیز به بحث وگفتگو پرداخت
shora6maryanaj32

پیرو جلسه مدیر مخابرات منطقه با مدیران مدارس آموزش و پرورش مهندس گرزین به همراه تعدادی از مدیران مخابراتی در شهر مریانج حضور یافتند و در جمع مدیران و معلمان و با شرکت در جلسه اولیا و مربیان این مدارس به بررسی مشکلات و مسائل مخابراتی و اینترنتی آنها پرداختند و نیازها و خواسته های آنها را مورد بحث و بررسی قرار دادند در ادامه با رییس و نایب رییس شورای شهر مریانج دیدار و همراه آنها به سطح شهر رفتند و از نزدیک مشکلات و نیازهای جدید مردم را مشاهده کردند.

مقرر شد در جلسه فنی نیازهای ایجاد زیر ساخت مخابراتی در مناطقی از شهر در برنامه توسعه قرار گیرد

shora6maryanaj33

نوشته های مرتبط