بازدید میدانی اعضای شورا شهر از کوی زیبا و بازار مبل

اعضای شورای اسلامی شهر به منظور بررسی وضعیت فعلی کوی زیبا و همچنین قستی از بازار مبل مریانج از این دو منطقه بازدید میدانی کردند.

به گفته نایب رئیس شورای اسلامی شهر مریانج، این بازدیدهای میدانی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت مناطق و همچنین بررسی ارائه خدمات توسط شهرداری و دیگر دستگاه‎های اجرایی شهر است.

shora6maryanaj20

shora6maryanaj21

نوشته های مرتبط