آگهی مزایده اموال غیر منقول (زمین) شهرداری مریانج

شهرداری مریانج در نظر دارد به استناد مجوز های شماره ۲۴۴/۹۹ ش مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهرمریانج و بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها اقدام به برگزاری مزایده عمومی املاک جدول ذیل نماید.

لذا متقاضیان می توانند برای شرکت در مزایده:

۱٫مبلغ ۵% قیمت پایه کارشناسی زمین مورد نظر خود را به حساب سپرده شماره ۰۲۰۵۵۳۰۴۱۹۰۰۳ به نام شهرداری مریانج نزد بانک ملی شعبه مریانج به صورت نقد واریز و به همراه شرایط عمومی و قیمت پیشنهادی در پاکت­های مربوطه (الف­،ب­و­ج) در­ بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

 1. هزینه چاپ آگهی وکارشناسی رسمی و هزینه های نقل و انتقال و فروش به نسبت هزینه های مرتبط بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 2. حداکثر مهلت عودت پاکتهای پیشنهاد مکتوب بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ در محل دبیرخانه شهرداری مریانج خواهد بود.
 3. مزایده به صورت مکتوب برگزار می گردد لذا بالاترین قیمت پیشنهادی واصله ملاک واگذاری خواهد بود.
 4. سپرده های نفرات اول تا سوم در صورت برنده شدن و عدم واریز وجه به نفع شهرداری ضبط می­گردد.
 5. متقاضیان می توانند جهت دریافت کروکی و اطلاعات بیشتر هر یک از زمین­های مورد مزایده، و آگاهی از تمامی شرایط و موقعیت ملک به واحد مالی شهرداری مریانج مراجعه نمایند.
 6. فروش به صورت نقدی می­باشد.
 7. مهلت اخذ اسناد از زمان انتشار آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز بعد از انتشار تا تاریخ پنج شنبه ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ می­باشد.
 8. شهرداری در قبول یا رد پیشنهاد مختار می­باشد.
 9. به پیشنهادهای مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.
 10. کمیسیون مزایده در روز پنج شنبه مورخه ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح به نشانی همدان مریانج ساختمان شهرداری مریانج برگزار می­گردد.

 (حضور شرکت کنندگان بلامانع می­باشد).

۱۲٫جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه یا با تلفن۲-۳۴۲۶۲۵۵۱ تماس حاصل فرمایید.

 1. زمین­های با سند عادی به صورت گواهی فروش از شهرداری و زمین­های دارای سند ثبتی با انتقال سند رسمی واگذار می­گردد.
 2. نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ در روزنامه کاروکارگر و نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ در روزنامه سپهرغرب چاپ خواهد شد.
 3. تفاوت قیمت پیشنهادی واصله بین نفرات اول تا سوم نمی­بایست بیش از حداکثر ۵ درصد قیمت پیشنهادی مابین نفرات باشد. در غیر این صورت مزایده تجدید می­گردد.

 

5555

 

ردیف کاربری مساحت

مترمربع

ابعاد موقعیت آدرس ملک وضعیت سند شماره صفحه املاک قیمت پایه

( هر متر مربع )

سپرده شرکت

در مزایده (ریال)

توضیحات
قیمت کل زمین

( متر مربع )

۱ مسکونی ۱۹۰ ۱۰*۱۹ شمالی

دو نبش

شهر مریانج بلوار سرداران کوی زیبا  خیابان گلزار ۱۲ متری شقایق نبش لاله ۴ تفکیکی مظاهری قطعه شماره ۸ ثبتی ۲۴۴ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۲۷٫۳ متر مربع از زمین دارای سند ثبتی و ۶۲٫۷ داراری سند عادی می باشد
۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۷۱۷/۲۴۵۱/۱۲
۲ مسکونی ۲۶۰ ۳۰*۱۰ شمالی شهر مریانج-بلوار سرداران-جنب کلانتری مریانج خیابان ۱۵ متری (الحاقی دارد) عادی ۲۵۷ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ مساحت کل ملک ۳۰۰ متر مربع می باشد که خریدار جهت هرگونه بهره برداری بعدی می بایست نسبت به خریداری و تملک ۴۰ متر باقی مانده از مالکین اقدام نماید
۷٫۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ مسکونی ۲۶۰ ۲۶*۱۰ جنوبی

دو نبش

شهر مریانج-بلوار سرداران-خیابان ۱۲ متری – نبش ۱۰ متری تفکیکی مظاهری و پوررجبعلی عادی ۲۵۱و۲۵۷ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ مسکونی ۱۸۰ ۲۳*۷٫۸ شمالی شهر مریانج-خیابان شهیدان اجاقی-انتهای کوچه ۱۲متری شهید ذوالفقاری عادی ۱۹۹ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ مسکونی ۲۲۰ ۲۲*۱۰ جنوبی شهر مریانج-انتهای خیابان شهید مدنی- کوچه ۱۲ متری شهید نائینی – قطعه ۷۰ عادی ۲۶۷ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ مسکونی ۱۸۰ ۱۳*۱۴ شمالی شهر مریانج-خیابان مجلسی-انتهای خیابان شهدای مخابرات-کوچه بن بست یزدی (دارای قناصی) عادی ۲۳۱ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ صنعتی کارگاهی ۱۴۵٫۶۹ ۲۳٫۵*۶ غربی شهر مریانج-مجتمع دکان سازان تفکیکی طهماسبی قطعه شماره ۷ ثبتی ۲۶۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۳۷٫۰۷۰٫۰۰۰
۸٫۷۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۲۴۱۵٫۵۶۳۱
۸ صنعتی کارگاهی ۱۰۵٫۵۵ ۶*۱۷٫۶ شمالی شهر مریانج مجتمع دکان سازان تفکیکی جعفری و طهماسبی قطعه شماره ۹ ثبتی ۲۶۰و۱۸۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
۶٫۳۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۲۴۱۵٫۵۶۳۰

۱۲٫۲۴۱۶٫۲۴۱۸٫۳۴۸۲

۹ مسکونی ۲۶۳ ۲۶٫۳*۱۰ جنوبی شهر مریانج بلوار سرداران جنب کلانتری ۱۷ کوچه ۱۰ متری قطعه دوم عادی ۲۵۱و۲۵۷ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶۰٫۲۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف کاربری مساحت

مترمربع

ابعاد موقعیت آدرس ملک وضعیت سند شماره صفحه املاک قیمت پایه

( هر متر مربع )

سپرده شرکت

در مزایده (ریال)

توضیحات
قیمت کل زمین

( متر مربع )

۷ صنعتی کارگاهی ۱۴۵٫۶۹ ۲۳٫۵*۶ غربی شهر مریانج-مجتمع دکان سازان تفکیکی طهماسبی قطعه شماره ۷ ثبتی ۲۶۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۳۷٫۰۷۰٫۰۰۰
۸٫۷۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۲۴۱۵٫۵۶۳۱
۸ صنعتی کارگاهی ۱۰۵٫۵۵ ۶*۱۷٫۶ شمالی شهر مریانج مجتمع دکان سازان تفکیکی جعفری و طهماسبی قطعه شماره ۹ ثبتی ۲۶۰و۱۸۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
۶٫۳۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۲۴۱۵٫۵۶۳۰

۱۲٫۲۴۱۶٫۲۴۱۸٫۳۴۸۲

۹ مسکونی ۲۶۳ ۲۶٫۳*۱۰ جنوبی شهر مریانج بلوار سرداران جنب کلانتری ۱۷ کوچه ۱۰ متری قطعه دوم عادی ۲۵۱و۲۵۷ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶۰٫۲۵۰٫۰۰۰

 

 

نوشته های مرتبط