پرداخت عوارض ( تستی) | شهرداری مریانج

پرداخت عوارض ( تستی)

ردیفنامنام خانوادگیکد نوسازیپرداخت فیش
1علیقادری54214785452
1,000 ریال – Ø®Ø±Û�د
2اکبرمیرزایی56234152541
1,000 ریال – Ø®Ø±Û�د
3حسنعباسی47856325412
1,000 ریال – Ø®Ø±Û�د
4کاظمحسینی86558741451
1,000 ریال – Ø®Ø±Û�د