درمانگاه و مطب | شهرداری مریانج

درمانگاه و مطب

درمانگاه شبانه روزی مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
darmangaخانم زرینیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262727
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
درمانگاه شبانه روزی است
مطب دکتر ابراهیمی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
آقای دکتر ابراهیمیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34263577
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
مطب دکتر روحانی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
آقای دکتر روحانیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262389
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
مطب دکتر خزایی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
آقای دکتر خزاییمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34265424
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
مطب دکتر قدسی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
خانم دکتر قدسیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34265424
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر