بانکها و مراکز مالی | شهرداری مریانج

بانکها و مراکز مالی

بانک ملی مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
melliآقای غفاریمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34264231
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
بانک ملت
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
mellatآقای معینمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262144
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
بانک سپه
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
sepahآقای قره باغیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262814
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
بانک صادرات
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
saderatآقای مختاریمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262226
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
بانک کشاورزی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
keshavarziآقای مریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262814
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
نداردتلفن :
081-3426----
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
موسسه قرض الحسنه مهدیه مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
mahdieآقای نجفیمریانج - بلوار شهید بهشتی
تلفن :
081-34262300
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
پست بانک مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
postbankخانم چایانیمریانج - نبش میدان شهید بهشتی
تلفن :
081-34262300
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها