بازارها و فروشگاهها | شهرداری مریانج

بازارها و فروشگاهها

مبلمان روحی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
rohiآقای برادران روحیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34262735
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبل آنتیک
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
kelasicآقای سید علی حسینیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34263955
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبل عباس
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
abbasآقای چراغیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34262540
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبلمان کلاسیک
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
kelasicآقای غدیر زراعتیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34261320
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبل خلیج فارس
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
khaligآقای حاج اصغر رمضانزدادهمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34263847
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبلمان یارمحمدی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
yarmohammadiآقای اکبر یارمحمدیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34263847
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر
فروشگاه مبلمان لمکده
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
lamkadeآقای مرادیمریانج - بلوار ارتش بازار بزرگ مبلمان مریانج
تلفن :
081-34263930
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
همه روزه صبح و بعد از ظهر

لازم به ذکر است بازار مبل شهر مریانج بیش از ۲۰۰واحد فروشگاهی و صنایع مرتبط با آن موجود و در حال فعالیت هستند که در این قسمت بعنوان نمونه تعدادی از آنها معرفی شده است