ادارات و موسسات | شهرداری مریانج

ادارات و موسسات

اداره برق شهر مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????آقای فرهادیمریانج - بلوار شهید بهشتی روبروی مرکز فنی و حرفه ای شهر مریانج
تلفن :
081-34263244
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
شرکت شهر مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????آقای بخیتاریمریانج - ابتدای خیابان امام خمینی - اداره گاز مریانج
تلفن :
081-34262552
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
شرکت مخابرات شهر مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????آقای امیرپورمریانج - خیابان مجلسی - اداره مخابرات مریانج
تلفن :
081-34262999
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
اداره آب و فاضلاب شهر مریانج
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????آقای ویسیمریانج - بلوار شهید بهشتی - 12 متری یارمحمدی
تلفن :
081-34264080
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
حوزه مقاومت شهیدان حاج بابایی
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????آقای محمدیمریانج - انتهای خیابان امام خمینی (ره) - حوزه مقاومت شهیدان حاجی بابایی
تلفن :
081-34265884
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصویر
نام مسئول
آدرس و شماره تلفن
ساعات فعالیت
íÇã äæÑæÒí Èå ãäÇÓÈÊ ÂÛÇÒ ÓÇá ????خانم یارمحمدیمریانج - خیابان شهید مدنی- کانون پرورش فکری و هنری
تلفن :
081-34265844
فکس :

ایمیل :
ندارد
وب سایت :
ندارد
8 الی 14 هر روز به استثنای پنج شنبه ها