ماده 100 | شهرداری مریانج

ماده ۱۰۰

نظر به اهمیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و جهت اطلاع رسانی در این زمینه بصورت مجزا این قانون از قانون شهرداریها استخراج و در این قسمت ارائه می گردد. باتوجه به تعداد تبصره های این قانون می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

برای دریافت متن کامل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها کیلک کنید

ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن

(۷۶ کیلوبایت – ۵ صفحه)