قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | شهرداری مریانج

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بر اساس قانون شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وهمچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل ، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (۲) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور ، تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ( پروانه اشتغال ) و درحدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

برای دریافت قانون نظام مهندسب و کنترل ساختان کلیک کنید
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
(۱۴۵ کیلوبایت – ۱۶ صفحه)