شورای اسلامی شهر مریانج دوره چهارم | شهرداری مریانج

شورای اسلامی شهر مریانج دوره چهارم

اعضای شورای اسلامی شهر مریانج در دوره چهارم

images_shora_pic_4 images_shora_pic_3 images_shora_pic_2 images_shora_pic_1 images_shora_pic_5

رئیس شورای اسلامی  images_shora_pic_4
نام و نام خانوادگی آقای حمیدرضا مظاهری
ساعات کار ۸ الی ۱۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه
تلفن تماس ۰۸۱-۳۴۲۶۶۳۳۰
آدرس مریانج میدان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر
وب سایت www.shora-maryanaj.ir
ایمیل info@shora-maryanaj.ir

 

عضو شورای شهر  images_shora_pic_3
نام و نام خانوادگی آقای امیر فرهادی
ساعات کار ۸ الی ۱۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه
تلفن تماس ۰۸۱-۳۴۲۶۶۳۳۰
آدرس مریانج میدان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر
وب سایت www.shora-maryanaj.ir
ایمیل info@shora-maryanaj.ir

 

عضو شورای شهر  images_shora_pic_1
نام و نام خانوادگی آقای علیرضا چایانی
ساعات کار ۸ الی ۱۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه
تلفن تماس ۰۸۱-۳۴۲۶۶۳۳۰
آدرس مریانج میدان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر
وب سایت www.shora-maryanaj.ir
ایمیل info@shora-maryanaj.ir

 

عضو شورای شهر  images_shora_pic_2
نام و نام خانوادگی آقای ابراهیم تراویده
ساعات کار ۸ الی ۱۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه
تلفن تماس ۰۸۱-۳۴۲۶۶۳۳۰
آدرس مریانج میدان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر
وب سایت www.shora-maryanaj.ir
ایمیل info@shora-maryanaj.ir

 

عضو شورای شهر  images_shora_pic_5
نام و نام خانوادگی آقای مجتبی خورشیدی
ساعات کار ۸ الی ۱۲ روزهای دوشنبه و پنج شنبه
تلفن تماس ۰۸۱-۳۴۲۶۶۳۳۰
آدرس مریانج میدان شهید بهشتی – ساختمان شورای اسلامی شهر
وب سایت www.shora-maryanaj.ir
ایمیل info@shora-maryanaj.ir

 

تبلغ تلگرام زیر نوشته ها

نوشته های مرتبط