شهدا و سرداران | شهرداری مریانج

شهدا و سرداران

shohada1
تصویرنام و نام خانوادگیولادتتاریخ شهادتنام عملیات
اطلاعات بیشتر..ابوالقاسم بابایی13421362والفجر2
ابوالقاسم حاجی بابایی13421362والفجر2
احمد خانی13431365کربلای2
اسداله رستمی13221359ذوافقاریه
امیرعباسی13411360سرپل ذهاب
باقر بیدآبادی13451361رمضان
باقر یارمحمدی13441363والفجر8
بهرام اسدپور13441359مسلم ابن عقیل
پرویز وزیریان13331359سوسنگرد
ترابعلی مظاهری13441361مسلم ابن عقیل
تقی اجاقی13431364والفجر8
جعفر حاجی بابایی13411360سرپل ذهاب
جواد قنبری13431370سانحه تصادف
حاج اسماعیل جعفری13451365کربلای5
حاج اسماعیل شکری موحد13361363عملیات احد
اطلاعات بیشتر..حاج اکبر یارمحمدی13221359دهگلان
حاج علی اصغر قنبری13391363اسدآباد
حاجعلی مظاهری13431364والفجر8
حبیب اله کمالیان13461364والفجر8
حبیب اله مظاهری13411361رمضان
حسن جلوداران13341360قراویز
حسن قنبری13451362والفجر2
حسین فرهادی13481365کربلای5
حسینعلی رستمی13391367قصرشیرین
حمداله رستمی13221362والفجر5
حمیدرضا عبدی13481367مهران
اطلاعات بیشتر..حمیدرضا یکن آبادی13441369دهگلان
خداداد صنمی13411362محور تویسرکان
داوود فرهادی13471364بدر
رجبعلی محمدی13411362سردشت
رضا صفری13191364والفجر9
رضا غلامی13491365کربلای5
رمضانعلی عزیزی13391362قصرشیرین
رمضانعلی مرادی قوامپور13451361رمضان
سعید رجاخواه13431361همدان
سعید همراهی13471363جزیره مجنون
سید یوسف موسوی هنر13361360عملیات قراویز
عباس سرشاری13451366میمک
عباس فرجی13421365والفجر8
عزیز امرالهی13441361میمک
عزیزاله قادری13441363مهاباد
علی اصغر قادری13471365کربلای5
علی اصغر یارمحمدی13451366کربلای8
علی اکبر آرمند13431362سردشت
علی قادری13251359آبادان
علی مظاهری13411365کربلای5
اطلاعات بیشتر..علیرضا حاجی بابایی13351361رمضان
علیرضا دهقانی13401365کربلای4
علیرضا قادری13411361مسلم ابن عقیل
غدیر عابدی13491366بیت المقدس2
غلام جوادی13441365کربلای4
فرهاد پوراکبری13451364والفجر8
قاسم وهابی13461365کربلای5
کاظم عابدی13411390مریوان
محسن خانمحمدی13421361رمضان
محسن نائینی فرد13391360قراویز
محمد بیدآبادی13471365انصار
محمد قادری13331359آبادان
محمد مظاهری13391361مهران
محمدتقی نجفی13391363دهلران
محمدرضا پورسبزی13451363نصر4
محمدهادی جانی پور13431361ثاراله
محمود اجاقی13411364والفجر8
محمود اقبالی13351359دفاعی دزفول
مرتضی مریانجی13431365اروندرود
مصطفی سلطانی13411359آبادان
مصطفی فرهادی13451367جوانرود
معصومعلی نجفی آرمان13391360قراویز
منصور عباسی13481362والفجر2
مهدی بهروز13461367مطلع فجر
مهدی عباسی13501365کربلای5
مهدی مریانجی13411365کربلای4
میرزا آقا مریانجی13451364والفجر8
نایبعلی معصومی13431364دشت عباس
نصرت اله چایانی13411364والفجر8
نصرت اله خسروی13451367میمک
نظامعلی بختیاری13231360مطلع فجر
یداله نائینی13431365کربلای6